Úvod

Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) prostřednictvím VR představuje moderní přístup k prevenci rizika poškození zdraví zaměstnanců v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Vzdělávání ve virtuální realitě je možné formou školení a tréninku nových i zkušených zaměstnanců, školení BOZP nebo například nácviku kritických situací, které mohou nastat v průběhu pracovního procesu, ale jejich simulace v reálném světě jsou buď obtížně realizovatelné, nebo velmi nákladné.

Priority v oblasti VR v BOZP se v současné době zaměřují především na identifikaci rizik, procesní učení kritických postupů, procesní učení při eliminaci nebezpečných událostí, zvládání mimořádných událostí, školení při obsluze některých typů strojů a zařízení, vstupní školení v různých segmentech, školení bezpečnosti práce při obsluze zařízení a strojů, některé typy školení o ochraně při práci ve výškách a ochraně proti pádu apod.

V rámci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) jsme se rozhodli využít výhod technologie VR a vytvořit vzdělávací systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž vzhledem k pandemii COVID-19 jsme se zaměřili především na zdravotnický segment. Zdravotnictví je dnes kvůli pandemii covid-19 jedním z nejzranitelnějších pracovních odvětví s novými riziky.

V rámci výzkumného projektu vzniká systém vzdělávání zdravotníků pro školení BOZP prostřednictvím virtuální reality. Jedná se o nejefektivnější a nejflexibilnější způsob školení zaměstnanců, který lze v současné době zaměstnancům nabídnout a zvýšit tak jejich znalosti a zkušenosti v oblasti BOZP. Konkrétně se jedná o výukový software, který formou věrohodně zpracovaných situací/procedur z prostředí zdravotnických zařízení zajišťuje získání znalostí o dovednostech v oblasti BOZP, díky nimž si zdravotničtí pracovníci zvyšují své znalosti a dovednosti v oboru a další negativní dopady spojené s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Díky spolupráci odborného konsorcia jsme vytvořili zmíněný vzdělávací systém a provedli rozsáhlá laboratorní měření. Cílem našeho výzkumu bylo spojit výhody moderní VR technologie a vhodného vzdělávání v klíčových oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.