Aplikace pro virtuální realitu

V případě zájmu o virtuální realitu či pomoc s implementací využijte náš formulář či přímo kontaktujte projektovou manažerku

Řešíte bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve zdravotnictví?

Odber_VR_1

Myslíte si, že současné pojetí není efektivní?

Nabízíme vám pomoc s realizací školení ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Nácvik správného používání osobních ochranných pracovních prostředků při ochraně proti onemocnění covid-19

Manipulace s ostrým předmětem

Poranění ostrým předmětem

Požární ochrana

Manipulace s břemeny

 • BOZP_Ergonomie.apk - Aplikace, která se věnuje správnému držení těla (jak by měl zdravotník držet tělo, když manipuluje s těžkým břemenem)
 • Puzzle_BOZP.apk - Aplikace, kde uživatel skládá puzzle pravidel, který by měl dodržovat při manipulaci s pacientem. Dále se musí to pravidlo pojmenovat.
 • BOZP_PacientManipulace.apk - Aplikace, kde se už uživatel učí jednotlivé pohyby, pro manipulaci s pacientem (jak ho otočit na levý bok).

Dílčí aplikace k programu Obrana zdravotníka – předcházení a eliminace rizik spojených s agresivním jednáním

 • UstrojeniPriPraci.apk Ustrojení při práci - Aplikace se zaměřuje na vhodné ustrojení školeného při práci v nemocničním prostředí, stejně jako na rozpoznání stejnokrojů jednotlivých zaměstnanců, aby byl schopen jednoznačně identifikovat zaměstnance nemocnice. Probíhá v bezpečném prostředí šatny a posléze ordinace, kdy je školený seznámen se základními prvky ustrojení. Představuje stejnokroje zaměstnanců, zdůrazňuje potřebu jejich identifikace, stejně tak se zaměřuje na prvky, které se pro příslušné pracovní prostředí nedoporučují nebo jsou přímo zakázané, neboť by se mohly jako takové stát nástrojem použitým jako zbraň v případě napadení. Školený je veden k aktivnímu využívají dílčích prvků stejnokroje a jeho doplňků, jako je označení zaměstnance visačkou, které zároveň obsahuje důležitá telefonní čísla včetně čísla na ostrahu a další údaje. Školený je veden k neprodlenému kontaktování ostrahy vždy, kdy bude v situaci přímého ohrožení ze strany pacienta.
 • ChovaniVProstoru-ZakladniPravidlaOrientaceVObjektu.apk Chování v prostoru: Základní Pravidla orientace v objektu - Aplikace cílí na edukaci a interaktivní trénink za účelem získání základního přehledu o prostředí, v němž se školený pohybuje, stejně jako k využívání prvků v tomto prostředí. Školený je seznámen s technickými prostředky využívanými v rámci sebeobrany, a to především těmi bez zbraně, která není v daném prostředí přípustná. Je seznáme s umístěním únikového východu, vyvolávacího systému, který může být v kontextu dlouhého čekání zdrojem frustrace pro řadu pacientů, stejně tak je seznámen se specifickým prostředím určeným pro krizové situace za účelem úniku, úkrytu a zajištění základních potřeb v kontextu vlastní bezpečnosti. Představena je také ostraha objektu tak, aby ji bylo možno jednoznačně identifikovat, stejně jako kamerový systém, kterým je objekt monitorován.
 • ChovaniVProstoru-EliminaceRizik.apk Chování v prostoru: Eliminace rizik - Aplikace je zaměřena na využití znalosti orientace v objektu a eliminaci rizik. Důležitým aspektem, na který je školený upozorňován a díky interakci s prostředím i avatary si je sám vyzkouší, je především dodržování vzdálenosti mezi školeným a potenciálním agresorem, a to s představením všech typů vzdálenosti včetně prožitku této vzdálenosti mezi školeným a avatarem. Rizika plynoucí se situace může školený eliminovat s využitím pasivních a aktivních prvků obrany, které jsou mu v rámci aplikace představeny. Jelikož je jako základ prevence konfliktu považována vhodná komunikace, je školený veden k této komunikace, stejně jako monitorování neverbální komunikace pacienta. Zdůrazněny jsou aspekty tělesné pozice vůči avatarovi, který je potenciálním agresorem, stejně jako je součástí použití tísňového hlásiče, který školený používá kdykoliv, když se cítí v ohrožení. Aplikace také vede školeného k vytváření bezpečné bariéry v případě ohrožení.
 • Zabezpeceni-IdentifikaceRizik.apk Zabezpečení: Identifikace rizik - Aplikace se zaměřuje na základní identifikaci rizik v nemocničním prostředí v kontextu pravidelného kontaktu s pacienty, a to se zaměřením na agresivní pacienty. Školený je seznámen a veden k rozpoznání dílčích stupňů agrese, s nimiž se může setkat. Seznamuje se s instrumentální i emocionální agresí a k identifikaci častých rizik typických právě pro nemocniční prostředí. Vedle daného je veden k rozpoznávání agresivních reakcí v rovině neverbální komunikace, kdy důraz je kladen primárně na mimické výrazy a následně je vystaven konkrétní interakci s pacientem, kdy je veden k rozpoznávání dílčích projevů potenciální agrese a k rozhodnutí o formě interakce s tímto pacientem.
 • Zabezpeceni-DeeskalaceKonfliktu.apk Zabezpečení: Deeskalace konfliktu a přivolání pomoci - V rámci aplikace získává školený potřebné informace a zkouší si praktické kroky potřebné pro získání a rozvoj schopnosti deeskalovat konflikt. Seznamuje se se základními projevy chování typickými pro jednotlivá stádia konfliktu, stejně tak s intervencí, která je pro tyto projevy vhodná. V rámci nácviku samotného je vystaven konkrétní interakci s pacientem, kdy je veden k rozpoznávání dílčích projevů potenciální agrese a k rozhodnutí o formě interakce s tímto pacientem, a to včetně dodržování prvků bezpečné vzdáleností a dalších aspektů pasivní obrany.
 • AgresivitaVuciSkolenemu.apk Agresivita zaměřená vůči školenému - Aplikace vede školeného k řešení situace, ve které je agresivní projev zaměřen přímo proti němu. V rámci aplikace školený využívá již nabyté znalosti a dovednosti z předchozích aplikací, přičemž je veden ke zhodnocení rizikovosti situace, ve které se vyskytuje. Školený se setkává s eskalací verbální agrese, na niž musí reagovat a je veden k interakci s frustrovaným pacientem. Na základě situace následně vyhodnocuje příslušné faktory s potenciálem zvýšení napětí pacienta, případně faktory, které naopak vedou k deeskalaci konfliktu bez ohledu na jeho fázi.
 • AgresivitaVuciNekomuJinemu.apk Agresivita zaměřená vůči někomu jinému - Aplikace vede školeného k řešení situace, ve které je agresivní projev zaměřen vůči jinému pacientovi, přičemž školený je svědkem daného projevu. Školený je veden k rozpoznání dílčích forem agrese a jejich projevů, stejně tak je veden k vyhodnocení rizikovosti celé situace, na kterou je následně nucen reagovat. Je využíváno situačního kontextu a situačních proměnných, kdy školený volí možné reakce na příslušnou situaci, přičemž zvažuje nejen jejich adekvátnost, ale i bezpečnost. V rámci dané aplikace je veden také k aktivnímu přivolání ostrahy kdykoliv, kdy se situace jeví jako potenciálně riziková, případně je přítomno riziko eskalace konfliktu.
 • AgresivitaVuciMajetku.apk Agresivita zaměřená vůči majetku - Aplikace vede školeného k řešení situace, ve které je agresivní projev zaměřen vůči majetku, což je často fáze, která předchází samotné fyzické agresi. Školený se ocitá v nemocničním prostředí, kdy je svědkem agresivního jednání a musí v rámci dané situace jednat a interagovat s prostředím i avatary. V rámci příslušné situace je veden k identifikace stádia daného konfliktu u pacienta, a to se zdůrazněním jak verbálních, tak i neverbálních projevů agrese. Školený je veden k vyhodnocení rizikovosti situace a rizika eskalace konfliktu, stejně tak aktivně pracuje se vzdáleností mezi sebou a pacientem, který je agresivní, stejně tak vyhodnocuje nutnost interakce s ostrahou.
 • NeobvykleChovani.apk Neobvyklé chování: Opakovaná výzva a skupina lidí - Aplikace vede školeného k řešení situace, ve které je patrné neobvyklé chování pacienta, respektive skupiny pacientů, přičemž se jedná o opakovanou výzvu a hromadné vystoupení pacientů vůči personálu nemocnice. Školený aktivně vyhodnocuje potenciální rizikovost situace ve vazbě na projevy pacienta, který neuposlechl vyslovenou výzvu. Dále pak je školený uveden do interakce se skupinou pacientů, kteří se v kontextu síly projevují agresivně. Je veden k adekvátní reakci na nastalou situaci a její vyřešení v kontextu prevence násilného jednání a deeskalace konfliktu.
 • OdlozenyPredmet.apk Odložený předmět: Odložená zásilka - Aplikace vede školeného k řešení situace, ve které je jedním z rizikových aspektů v prostředí mimo dalšího i odložený předmět. Školený vyhodnocuje rizikové elementy ve svém okolí a dále pracuje s nalezenou zásilkou v rovině procesně správného a bezpečného postupu. Školený je seznamován participativní formou s důvody rizikovosti nalezeného předmětu a je nucen rozhodovat o dalším nakládání s předmětem. Seznamován je na základě vlastního tréninku jak se správným postupy, tak těmi, kterých by se měl vždy vyvarovat.
 • Intervence1-MamKamUtect.apk Intervence 1 – V ordinaci mám kam utéct - Aplikace vede školeného k základní interakci na základě dříve osvojených znalostí a dovedností v prostředí, v němž se setkává s agresivním pacientem. Školený se nachází v prostředí, kde má ve své blízkosti únikový východ. Vyhodnocuje prostředí, interaguje s pacientem a reaguje na veškeré podněty, kterým je vystaven v kontextu situačním, stejně tak v kontextu layoutu ordinace, ve které se nachází.
 • Intervence2-NemamKamUtect.apk Intervence 2 – V ordinaci nemám kam utéct - Aplikace vede školeného k základní interakci na základě dříve osvojených znalostí a dovedností v prostředí, v němž se setkává s agresivním pacientem. Školený se nachází v prostředí, kde nemá ve své blízkosti únikový východ. Vyhodnocuje prostředí, interaguje s pacientem a reaguje na veškeré podněty, kterým je vystaven v kontextu situačním, stejně tak v kontextu layoutu ordinace, ve které se nachází.

Brýle pro virtuální realitu - Oculus Quest 2

Brýle Oculus 2

Brýle pro virtuální realitu fungují samostatně bez nutnosti připojení k PC. Procesor Qualcomm Snapdragon XR2, paměť RAM o kapacitě 6 GB, fast-switch LCD panel s rozlišením 1832 × 1920 pixelů na jedno oko a obnovovací frekvencí až 90 Hz. Kapacita úložiště 128 GB. Možnost tří poloh nastavení čoček. Přesné sledování pohybů těla bez nutnosti externích senzorů. Integrovaný mikrofon a reproduktory poskytující prostorový zvuk. Výborná ergonomie headsetu. Dva ovladače s unikátní konstrukcí. Konektivitu zajišťuje USB-C port a výstup na sluchátka 3,5 mm. Rozměry 230 x 175 x 104 mm, hmotnost 321 g.

 • All-in-one 
 • Rozsah 360°
 • Headset Oculus Quest
 • Dva ovladače Touch
 • Hand Tracking
 • Cena: 10 – 15 tis. Kč