Výsledky

První platformou vytvořenou v rámci vzdělávacího systému BOZP byla samotná mobilní VR zaměřená na používání brýlí VR. Protože jsme hledali řešení, které by bylo jednoduché, zvolili jsme řešení All-in-one, tj. spoje byly vytvořeny pro brýle Oculus Quest. Při vývoji aplikace této platformy jsme se zaměřili na využití reálného prostředí, přímou interakci člověka s virtuálním prostředím. Tato VR aplikace vychází ze stejného scénáře jako 2D interaktivní aplikace, ale vzhledem k možnostem je doplněna o několik podpůrných možností. Pomocí takové praktické simulace získává uživatel plnohodnotnější návyky.

Dosud byly vytvořeny 4 scénáře pro školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jedná se o následující scénáře:

 

Systém vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím VR

Vstup do specializovaného oddělení - správné používání osobních ochranných prostředků

Prvním scénářem, a v době pandemie covid-19 velmi důležitým scénářem pro školení personálu, je chování osoby vstupující na specializované infekční oddělení, jako je oddělení pro pacienty s onemocněním  covid-19.

V případě našeho scénáře jsme se zaměřili na nutnost dezinfekce rukou, nasazení respirátoru a jeho následné správné složení a likvidaci v kontejneru na infekční odpad. Scénář školení se skládá ze dvou částí, první je manipulace s osobními ochrannými prostředky před vstupem na oddělení a následně po vstupu a přechází na situaci po opuštění oddělení, tj. pobyt a práce na oddělení se ve scénáři neřeší.

Manipulace s ostrými předměty

Dalším scénářem školení je manipulace s ostrými předměty, jako jsou jehly, injekční stříkačky a další, s nimiž zdravotníci běžně přicházejí do styku. Součástí školení je scénář, který nás provází celým příběhem a upozorňuje nás na základní pokyny doplněné o bezpečnostní požadavky v reálném prostředí. Toto školení je velmi důležité i pro segment zdravotnictví, protože prevence je velmi důležitá, častým úrazem je právě poranění ostrým předmětem.

Poranění ostrými předměty

Jak bylo uvedeno výše, poranění ostrými předměty jsou běžná, často dochází k náhodným poraněním ošetřujícího personálu a je vhodné si na vlastní kůži procvičit, jak postupovat v případě poranění. Námi vytvořený scénář je zaměřen na nešťastné poranění pomocníka a následnou manipulaci s jehlou, dezinfekci a ošetření místa vpichu a také na pokyny, komu je třeba událost nahlásit a jaká vyšetření je třeba z preventivního hlediska absolvovat. Pozornost věnovaná postupům, hlášením a vyšetřením je velmi důležitým krokem, neboť z několika průzkumů vyplývá, že sestry i lékaři téměř třetinu úrazů nehlásí .

Požární ochrana

Čtvrtý námi vytvořený scénář je zaměřen na školení zaměstnanců, jak se chovat v oblasti požární ochrany na pracovišti a jak postupovat v případě požáru. Kromě nejdůležitějších úkolů v případě požáru by zaměstnanci měli dostat také jasné instrukce, jak se chovat co nejrizikověji, a to jak v případě planého poplachu, tak v případě krizové situace, kdy již k požáru došlo.

Systém vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím 2D interaktivní aplikace

Kromě školicích scénářů ve VR jsme vytvořili také interaktivní 2D aplikace, které nevyžadují žádný speciální hardware, ale buď počítač, nebo jiná "chytrá" zařízení, jako je chytrý telefon či tablet. Aplikace je vytvořena v českém jazyce a pro lepší srozumitelnost a použitelnost také v angličtině. Další jazykové mutace jsou možné v budoucnu podle potřeby.

Základem aplikace je počítačem vygenerovaná situace, kdy zdravotník musí provést všechny kroky scénáře. Cílem aplikace je, aby byla jednoduchá a jednoznačná. Na obrázku X vidíme obrazovku aplikace, v jejímž rámci musí uživatel provést všechny potřebné kroky v nápovědě. A to v pořadí, které je ve skutečnosti správné. Pokud uživatel zvolí správně, zobrazí se zeleně, pokud ne, tak červeně.

Systém vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ověřování získaných znalostí

V rámci aplikací vytvořených pro VR a 2D interaktivní aplikace jsme vytvořili také "testovací" verzi, která slouží k ověření zkušeností a znalostí získaných po školení ve VR nebo 2D interaktivní aplikaci. Jednoduše řečeno, nápověda byla vypnuta, stejně jako postava avatara, který pomáhá při školení/proceduře. Školený pracovník musí absolvovat školení podle vlastního uvážení. Pokud udělá chybu, ozve se upozornění a aplikace jej nepustí. Tímto způsobem si dotyčný může ověřit, zda si školení řádně zapamatoval a zvládl, nebo zda se potřebuje dále vzdělávat. Může tedy být zpětnou vazbou jak pro ty, kteří se prostřednictvím systému vzdělávají, tak pro zaměstnavatele či učitele, kteří mohou tímto způsobem vzdělávat své žáky.

Shrnutí úspěchů v oblasti vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím virtuální reality

Cílem našeho výzkumu bylo spojit výhody moderní technologie VR a řádného vzdělávání v klíčových oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celkem jsme vytvořili 4 scénáře využívající VR realitu jako součást vzdělávacího procesu.

Na základě znalostí a požadavků zaměstnanců fakultní nemocnice jsme vytvořili základní scénáře zaměřené na manipulaci s ostrými předměty, poranění ostrými předměty, vstup na specializované pracoviště (včetně správného používání ochranných pomůcek) a požární ochranu. Ve scénářích souvisejících s možností nákazy infekčním agens jsme se zaměřili na prevenci personálu proti covid-19. Kromě laboratorních testů jsme tyto scénáře ověřili v praxi u personálu Fakultní nemocnice v Plzni. Celkem se jednalo o 120 zaměstnanců, kteří se dobrovolně zúčastnili testování moderní podoby školicího procesu, zdravotních a bezpečnostních postupů. Výše uvedený počet tvořily především zdravotní sestry a pomocný personál a přibližně 10 % tvořili lékaři.